Kötü Niyet Tazminatı

SÜRELİ FESİH

Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

  1. a)İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  2. b)İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  3. c)İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  4. d)İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.

Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

KÖTÜNİYET TAZMİNATI

            Kötüniyet tazminatı iş güvencesine tabi olmayan işçilerin haklarının korunması adına düzenlenmiştir. Kötüniyet tazminatının amacı iş sözleşmesini 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 2. Maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralına aykırı olarak yapılan fesihlerde işçinin hukuka aykırı fesih karşısında hakkını almasıdır.

            İş güvencesi için aranan şartlar;

- İşyerinde 30 ve daha fazla işçi çalışması

- İşçinin en az 6 ay kıdeminin olması

- İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması

- İşçinin Belirli Şartları Taşıyan İşveren Vekili Niteliğinde Olmaması gerekmektedir

            Bu şartları taşımayan işçiler, hukuka ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak iş sözleşmelerinin feshedilmesi halinde işçiye ödenmesi gereken bir tazminattır.

            Eğer işçi iş güvencesine tabii ise ve sözleşmesinin dürüstlük kuralına aykırı feshedildiğini iddia ediyorsa kötüniyet tazminatına başvuramaz, işe iade davası açması gerekir. Kötü niyet tazminatı ile korunan işçi grubu iş güvencesine tabi olmayan işçilerdir.

            Kötüniyet tazminatı sadece işçiye tanınan bir hak olup, işveren tarafından talep edilemez.

            Kötüniyet tazminatı işçinin kazanması gereken ihbar tazminatı süresinin üç katı oranındadır. 

ZAMANAŞIMI Zamanaşımı süresi 12.10.2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 15. Maddesiyle İş Kanunu’na eklenen ek 3. Maddesiyle 10 yıldan 5 yıla düşürülmüştür. Zamanaşımı süresi hak düşürücü süre olup, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Yapılan bu değişiklik sebebiyle işçilerin hak kaybına uğramaması için ; - 25.10.2017 tarihinden önce iş sözleşmesi sona eren işçiler için 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanmakta olup, - 25.10.2017 tarihinden sonra feshedilen iş sözleşmeleri için kıdem tazminatı alacağı 5 yıllık zamanaşımına tabidir.
Kötüniyet tazminatı işçinin hak kazanacağı ihbar tazminatının üç katıdır. Bu nedenle işçinin kazanacağı ihbar tazminatı hesaplanmalıdır. 4857 sayılı iş kanunun 17. Maddesinde düzenlenen süreler ; 0 ay - 6 ay arası süren çalışmalarda İKİ HAFTA 6 ay – 1,5 yıl arası süren çalışmalarda DÖRT HAFTA 1,5 yıl – 3 yıl arası süren çalışmalarda ALTI HAFTA 3 yıl ve daha uzun süren çalışmalarda SEKİZ HAFTA ‘dır. Bu süreler dikkate alınarak öncelikle ihbar tazminatı hesaplanmalıdır. İhbar tazminatı giydirilmiş brüt ücret tutarının haftalık karşılığı hesaplanarak 4857 sayılı İş Kanununu kapsamında dahil olduğu grubun süresi ile çarpılması sonucu bulunur. Örneğin; 8 aylık çalışması olan bir işçiye kanunda tanınan ihbar süresi 4 haftadır. İşçinin haftalık brüt ücretinin 4 ile çarpılması sonucu brüt ihbar tazminatı, bu rakamın 3 ile çarpılması ile ise brüt kötü niyet tazminatı bulunur. Gelir vergisi ve damga vergisinin kesilmesi ile net damga vergisi bulunur.
Yargıtay detayları ile ilgili detaylar buraya
İlke Kararları ile ilgili detaylar buraya
Kimler Hak Kazanır ile ilgili detaylar buraya
Kimler Hak Kazanamaz ile ilgili detaylar buraya