Hafta Tatili

HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 

Madde 46 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

Şu kadar ki;

  1. a)Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,
  2. b)(Değişik: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,
  3. c)Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri,

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır.

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir.

HAFTA TATİLİ NEDİR?

            Hafta tatili anayasal dinlenme hakkının bir yansıması olarak işçiye tanınan bir sosyal haktır. Hafta tatilinde işçi çalışmış gibi sayılır ve ücret hak eder. Hafta tatili 7 günlük periyotta kesintisiz 24 saattir. 4857 sayılı İş Kanunu’nda hafta tatili için belirli bir gün belirlenmemiştir. Genel işleyişte pazar günü hafta tatili olarak uygulanmaktadır.

Hafta tatili ile ilgili bir diğer düzenleme ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer almaktadır. Madde 421’de düzenlendiği üzere kural olarak Pazar günü ifadesi ancak Türk Borçlar Kanunu’na tabi olarak çalışan işçilere uygulanacak olup ; genel kanun ve özel kanun ayrımı gereği bu kural 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi çalışan işçiler için geçerli olmayacaktır.

İşçi hafta tatilinde çalışma yaptığı takdirde hafta tatili ücreti olarak karşılığına hak kazanır. Hafta tatilinin bölünerek kullandırılması mümkün olmayacağı için işçinin hafta tatilinde yaptığı çalışma süresine bakılmaksızın tam ücrete hak kazanır.

Hafta tatili ücreti feshe bağlı bir alacak olmadığı için sözleşmenin nasıl sona erdiği bu ücrete hak kazanmak için önemli değildir. 

ZAMANAŞIMI

Fazla mesai alacağında zamanaşımı ücrete bağlı diğer işçilik alacaklarında olduğu gibi beş yıldır. Zamanaşımı süresi ücretin hak edildiği yani çalışmanın yapıldığı anda başlamaktadır.

            Örneğin ; 01.01.2014- 01.01.2018 tarihleri arasında çalışan işçinin fazla mesai ücretleri hiç ödenmediği gerekçesiyle 01.01.2022 tarihinde dava açılır ise ancak 01.01.2017-01.01.2018 arasındaki alacağını talep edebilir. Önceki dönem çalışmalarının üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçtiği için alacakları zamanaşımına uğrayacaktır. 

NASIL HESAPLANIR?

            Hafta tatilinde yapılan çalışmanın süresi fark etmeksizin işçinin dinlenmeden feragat etmiş olması ve o gün işe gelmiş olması yeterlidir. Hafta tatilinin karşılığı olan ücret hesabı için ;

            Haftalık toplam çalışma süresi ; 45 saatin altında ise işçi hafta tatili çalışması karşılığında %25 zamlı zamlı ücrete hak kazanırken , 45 saatin üstünde ise işçi hafta tatili çalışması karşılığında %50 zamlı ücrete hak kazanacaktır.

            Hafta tatili hesabına esas olan ücret, bir günlük çıplak brüt ücrettir.

            Unutulmamalıdır ki bu süreler işçinin o gün için çalışmasa da kazanacağı 1 günlük çalışmasına ek olarak alınan ücretlerdir. 

Yargıtay detayları ile ilgili detaylar buraya
İlke Kararları ile ilgili detaylar buraya
Kimler Hak Kazanır ile ilgili detaylar buraya
Kimler Hak Kazanamaz ile ilgili detaylar buraya